CORRECT


(4.c) pH = 2.89

pH = - log[H+]

pH = - log(1.3 x 10-3)

pH = 2.8

Return to Problem Set