CORRECT


(6.a) pH = 1.00

pH = - log[H+]

pH = - log(0.10)

pH = 1.0

Return to Problem Set